Merhaba Goviva Goviva Yazılım İle 1 Adım Öne Geçin
 • Anasayfa
 • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Goviva İle 1 Adım Öne Geçin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, GOVIVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Unvanı                        : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası  : 220842-5
Mersis Numarası          : 0396137721700001
Vergi Dairesi                : Antalya Kurumlar
Vergi Numarası            : 396 137 72 17
Web sitesi                   : www.goviva.com.tr
E-Posta Adresi             : [email protected]
Telefon Numarası         : +90 216 606 14 16
Merkez Adresi              : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3
Şube Adresi                 :  AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya
adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM" olarak anılacaktır.

PLATFORM tarafından sağlanan hizmetleri ve ürünleri ücretsiz kullanan veya satın alan kişiler/kurumlar bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ / KULLANICI” olarak anılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz;

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

 • Ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Pazar araştırması yapılması,

 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

 • İrtibat/iletişim sağlanması,

 • İş birliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi, iş birliği için raporlama yapılması, yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi, Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

 • PLATFORM şirketleri tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

 • Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

 • PLATFORM şirketleri tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması,

Sertifikaların / katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve teslimi,

 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

 • Sosyal medya paylaşımlarında PLATFORM şirketleri çalışanlarının, gerçek kişi, yeniden satıcı/müşterilerin, yeniden satıcı/müşteri ilgililerinin tanıtılması,

 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

 • PLATFORM şirketleri çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile web sitesinin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması,

 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,

 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

 • Danışmanlar

 • Denetim firmaları

 • Hizmet alınan firmalar

 • İş birliği yapılan firmalar

 • PLATFORM şirketleri ve paydaşları

 • Müşteriler

 • Pay sahipleri

 • Tedarikçiler

 • Teknopark yönetimi (Yönetici şirket)

 • Bankalar ve finans kuruluşları

 • Yargısal merciler ve kamu otoriterleri

 • Yeniden satıcılar

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul A.Ş., Saklama Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu

 1. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ VE TOPLAMAMIZIN HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz;
a) Web sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden;
b) Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web sitelerindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla veya
c) Veri sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 1. Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, PLATFORM’un web sitesine tıklayarak edinebileceğiniz formu doldurarak, PLATFORM’un adresine veya PLATFORM’un e-posta adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’ de yer alan usullerle gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

5.1. Kimliğinizi gösterir belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

5.2. Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

5.3. Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden PLATFORM sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında PLATFORM ‘un yasal hakları saklıdır.

 1. YÜRÜRLÜK
  Bu KOŞULLAR, 4 (dört) sayfa ve 6 (altı) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bize
Ulaş
İşinizde 1 Adım Öne Geçin

Bize Yazın Size Biz Ulaşalım

Goviva Yazılım’ın sunduğu hizmet veya ürünler ile ilgili sorularınız mı var? Bize yazın size biz ulaşalım