Merhaba Goviva Goviva Yazılım İle 1 Adım Öne Geçin

Proje Gizlilik Sözleşmesi

Goviva İle 1 Adım Öne Geçin

PROJE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


 1. TARAFLAR

1.1.
Sözleşme Tarihi            :

1.2.
Unvanı                        : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası  : 220842-5
Mersis Numarası          : 0396137721700001
Vergi Dairesi                : Antalya Kurumlar
Vergi Numarası            : 396 137 72 17
Web sitesi                   : www.goviva.com.tr
E-Posta Adresi             : [email protected]
Telefon Numarası         : +90 216 606 14 16
Merkez Adresi              : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3
Şube Adresi                 :  AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya
adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM" olarak anılacaktır.

1.3.
Unvanı/Adı Soyadı        :
T.C Kimlik Numarası     :
Vergi Dairesi               :
Vergi Numarası            : 
Web sitesi                    : 
E Posta Adresi              :
Telefon Numarası         :
Adresi                         :

Adresinde ikamet eden ve PLATFORM tarafından sağlanan hizmetleri ve ürünleri kullanan veya satın alan kişiler/kurumlar bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ / KULLANICI” olarak anılacaktır.

1.1. İşbu sözleşme, PLATFORM tarafından verilen hizmetler için geçerlidir ve bireyler ya da tüzel kişilerle PLATFORM arasında barındırma, sunucu, yazılım, sosyal medya yönetimi, online reklamcılık, danışmanlık, özel yazılım, dijital pazarlama vb. gibi hizmetlerinin kullanım ve gizlilik şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadır.

1.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği kurumsal bilgiler ve T.C. Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik ve kurum bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, PLATFORM’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2(iki) gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, PLATFORM, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. PLATFORM’un bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ PLATFORM’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, PLATFORM’un, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  Bu sözleşme, servis ve hizmet sağlayıcı PLATFORM ile MÜŞTERİ arasında, bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla imzalanmıştır.

2.1. PLATFORM, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ'den alınan Gizli Bilgi, şifre, kullanıcı adı, ticari bilgi, mali bilgi ve belgeleri sadece MÜŞTERİ’nin istediği koşullarda, MÜŞTERİ’nin istediği şekillerde ve sadece bu Sözleşme altında belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
  İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca fesih edilmedikçe bu sözleşme yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik hükümleri 3(üç) yıl süre ile geçerli olmaya devam edecektir

 2. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI
  Sözleşme'ye konu olan ve Taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; MÜŞTERİ tarafından PLATFORM ile paylaşılan ve sözlü, yazılı, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve "Gizli Bilgi" olarak tanımlanacak bilgiler;
  A - Her türlü fikir, buluş, iş, metod,
  B - Patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır, mali bilgiler, satış rakamları
  C - Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik,
  D - Taraflar'ın arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı tüm ticari, mali, teknik bilgiler,
  E - Kullanıcı bilgileri, sistem şifreleri
  F - İleriye yönelik projeler, reklam-tanıtım amaçlı fikirler ve kampanyalar,
  G - Veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar,
  olarak özetlenebilecek ana konuları kapsar. Yukarıdaki hususlar dışında kalmasına rağmen, MÜŞTERİ'nin sözlü olarak dahi olsa gizli bilgi olarak nitelendirdiği tüm bilgiler ayrıca "Gizli Bilgi" olarak addedilir.

 3. GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER
  PLATFORM’un, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

  A -Gizli Bilginin alındığı tarihte, bu bilgi PLATFORM tarafından zaten biliniyorsa ve bu durum deliller ile kanıtlanabiliyor ise,
  B –PLATFORM’un yaptığı bir yenilik veya çıkarttığı bir ürün, bu Gizli Bilgilerinden haberi olmayan PLATFORM personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum deliller ile kanıtlanabiliyor ise,
  C - Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya PLATFORM ‘un hiçbir kusuru olmaksızın kamuya bildirilmişse,
  D - Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum deliller ile kanıtlanabiliyor ise,
  E - PLATFORM ‘un bu gizli bilgiyi kanunlar çerçevesi içinde ifşa etmesi gerekli ise, MÜŞTERİ’yi önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle, gizli bilgiyi kamu ile paylaşabilir.
  F - Yayınlanmaları veya kullanılmaları MÜŞTERİ’nin yazılı izni ile onaylanmışsa.

 4. GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI
  PLATFORM, bu Sözleşme süresince ve taraflar arasında Gizli Bilgi vermeyi gerektiren ilişkinin sona erme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen süre boyunca Gizli Bilgi'nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  A -Gizli bilgi, MÜŞTERİ tarafından verilme amacına uygun olarak kullanılmalıdır,

B - Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla "bilmesi gereken" prensibine göre PLATFORM ‘un kendi personeline bu sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile verilmelidir,
C- PLATFORM, MÜŞTERİ’ye ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak zorundadır,
D - Gizli Bilgi, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı olmadan PLATFORM’un hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklanamaz,
E - İşbu Sözleşme'nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,
F - İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

 1. GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ
  MÜŞTERİ, Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgileri ifşa eden PLATFORM’a herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde PLATFORM’a, MÜŞTERİ’nin yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınai haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. PLATFORM, bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

  8. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  8.1.MÜŞTERİ iş kapsamında gerekli her türlü bilgiyi, şifreyi, ticari sırları, algoritmaları, çalışma prensiplerini ve belgeyi PLATFORM’a vermeyi taahhüt eder.

  8.2.PLATFORM, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde MÜŞTERİ’nin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  8.3. PLATFORM kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. PLATFORM kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde MÜŞTERİ’ye karşı sorumludur.

8.4. MÜŞTERİ tarafından PLATFORM’a verilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde Sözleşme'ye aykırı olarak ifşa edildiğinin MÜŞTERİ tarafından öğrenilmesi halinde, PLATFORM bundan dolayı sorumlu olacaktır.

8.5. PLATFORM bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına engel olmadığını veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

8.6. PLATFORM İşbu Sözleşme'ye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

8.7. PLATFORM, gerekli görmesi halinde, kendine ait internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, basılı veya online medyada, MÜŞTERİ ile birlikte yürüttüğü projeler ile ilgili olarak, ilgili markanın veya şirketin itibarını zedelemeyecek şekilde paylaşımlar yapabilir, duyurular yayınlayabilir, birlikte çalışıldığını yayınlayabilir, referansı olarak yayınlayabilir, MÜŞTERİ’nin logosunu ve ismini kullanabilir, basın açıklaması yapabilir. PLATFORM, MÜŞTERİ için yapmış olduğu yazılımlarda, web sitelerinde, tasarımlarda kendi markasının tanıtımını yapabilir, logosunu ve ismini yerleştirebilir, web sitesinin bağlantısını ekleyebilir.

8.8. PLATFORM, MÜŞTERİ’nin hukuki temsilcisi değildir. PLATFORM, MÜŞTERİ’den izinsiz MÜŞTERİ’nin nam veya hesabına ya da MÜŞTERİ’yi bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenemez. PLATFORM bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanması için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

8.9. Bu sözleşme gereğince tarafların, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgisi olan kişisel verileri 6698 Sayılı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilir. Bu anlamda MÜŞTERİ ‘nin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası, adresi; MÜŞTERİ tüzel kişi ise ayrıca vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler, sözleşmenin kurulması ve ifa aşaması için gerekli bilgiler olup; sözleşmenin imzalanmasıyla MÜŞTERİ, bu verilerin işlenmesini ve güvenle aktarılmasını kabul etmiştir.

8.10. Ayrıca MÜŞTERİ ilgili kanun gereğince, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri “üst yönetim tarafından detaylı olarak incelendikten sonra talep etme”, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8.11. MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir.

8.12. MÜŞTERİ, gerekli görmesi halinde, kendine ait internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, basılı veya online medyada, PLATFORM ile birlikte yürüttüğü projeler ile ilgili olarak, ilgili markanın veya şirketin itibarını zedelemeyecek şekilde paylaşımlar yapabilir, duyurular yayınlayabilir, birlikte çalışıldığını yayınlayabilir, basın açıklaması yapabilir.

8.13. MÜŞTERİ, PLATFORM’un hukuki temsilcisi değildir. MÜŞTERİ, PLATFORM’dan izinsiz PLATFORM’un nam veya hesabına ya da PLATFORM’u bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenemez. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanması için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

8.14. PLATFORM, MÜŞTERİ’si ile aynı sektörde bulunan, benzer işleri yapan, benzer isimlere sahip, aynı mahallede, aynı caddede, aynı il veya ilçede bulunan, akrabalık ilişkileri bulunan vb. gibi durumlar sebebi ile birbirine rakip MÜŞTERİ’ler, kişi veya kurumlar ile çalışabilir, birlikte proje yapabilir, yazılım, danışmanlık, dijital pazarlama, SEO, online reklamcılık, sosyal medya yönetimi vb. gibi hizmetleri sağlayabilir. Bu konuda MÜŞTERİ, PLATFORM’a baskı kuramaz tahakküm altında bırakamaz, rakibi ile çalışmaması gerektiğini söyleyemez. PLATFORM’un MÜŞTERİ’nin rakipleriyle çalışıyor olması, MÜŞTERİ’ye sözleşmeyi fesih hakkı tanımaz.

9. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
9.1. PLATFORM sorumlu olduğu kişilerce MÜŞTERİ’ye ait gizli bilgilerin Sözleşme'ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak MÜŞTERİ’ye durumu bildirmekle yükümlüdür.

9.2. MÜŞTERİ, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini PLATFORM'dan talep etme hakkına sahiptir.

10. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN BELGELERİN İADESİ
Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve MÜŞTERİ’nin yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu MÜŞTERİ’ye iade edilir.

 1. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASI
  PLATFORM, MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

  12. CEZAİ ŞART
  12.1. İşbu Sözleşme' nin gizlilik kurallarının ihlali halinde PLATFORM, MÜŞTERİ’ye 10 (on) BinTL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

12.2. Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

12.3. PLATFORM İşbu Sözleşme'ye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
  13.1.
  Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi Sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz. İşbu SÖZLEŞME ekleriyle beraber bir bütündür. SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili makam tarafından herhangi bir yargı çevresinde geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulunması durumunda, söz konusu hükmün işbu SÖZLEŞME’den ayrılmış olduğu ve bu SÖZLEŞME’nin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek, söz konusu hüküm, bu SÖZLEŞME’nin geri kalanının uygulanabilirliğini ve söz konusu hükmün başka yargı çevrelerinde geçerli, yasal ve uygulanabilir olmasını etkilemeyecektir.

13.2. Bu SÖZLEŞME ihlal edilmesinden veya temerrüde düşülmesinden dolayı taraflardan herhangi birinin feragati, diğer veya ardışık temerrüt veya ihlal için feragat teşkil etmeyecektir.  

 1. GİZLİLİK
  14.1.
  Kişisel Veri ve Ticari Sır gibi mevzuatın “Gizli Bilgi” olarak kabul ettiği bilgilerle, Taraflardan birine ait olan alenileşmemiş her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak telakki edilir. Gizli Bilgi içeren dijital veya basılı her türlü doküman da “Gizli Bilgi” içeren dokümantasyon olarak kabul edilir ve Gizli Bilgi müeyyidelerine tabidir.

14.2. Taraflar bu Sözleşmenin ifası esnasında öğrenmeleri halinde birbirlerine ait her türlü “Gizli Bilgi’yi, kısmen veya tamamen diğer tarafın rızası olmaksızın kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıs veya kurumlara ifşa etmemeyi gayrikabili rücu şartı ile kabul ve taahhüt ederler.

14.3. Taraflar birbirlerine ait Gizli Bilgi’yi kendilerine ait Gizli Bilgi’yi nasıl koruyorlarsa aynı şekilde koruyacaktır.

14.4. Gizli bilgi, bilgiyi sağlayan tarafın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. Bu sözleşme uyarınca sağlanmış bulunan her türlü gizli bilgi, bu bilgilerin kopyaları da dahil olmak üzere, hizmetin sona ermesi ya da bu tür bilgiyi ifşa eden tarafın isteği halinde ifşa eden tarafa iade edilecek veya imha edilecektir. Taraflar, bu sözleşmeye konu olan hizmetlerin sağlanabilmesi için karşı taraftan kendisine verilen her türlü bilgi, doküman ve materyali sadece bu sözleşmeye konu olan hizmet için kullanacaklarını; üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, sözleşme süresince ve sonrasında gizlilik hükmüne uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde tarafların bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, sözleşmeyi ihlal eden taraf ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Tarafların;
(i) gizliliğe ilişkin herhangi bir yükümlülük bulunmaksızın daha önce bildiği,
(ii) bağımsız bir şekilde kendisi tarafından geliştirilmiş,
(iii) kendi bilgisi dahilinde bu tür bilgiler açısından gizlilik konusunda herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayan üçüncü bir şahıstan sağlanan, ya da
(iv) bu sözleşmede yer alan hiçbir hükmü ihlal etmeden kamu tarafından bilinen bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir.

14.5. Tarafların bu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da 3 (üç) yıl süreyle devam edecektir.

 1. PERSONEL TRANSFER VE İSTİHDAM YASAĞI
  MÜŞTERİ
  işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu sürece ve her ne sebeple sona erdiğine bakılmaksızın SÖZLEŞME’nin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle, herhangi bir PLATFORM personeline/ortağına iş teklifinde bulunmayacağını, kendi bünyesinde, iştiraklerinde, ortaklılarında, yönetim yetkisi bulunan başka kurum ve kuruluşlarda ve/veya şahsen istihdam etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ işbu hükmü ihlal etmesi halinde PLATFORM 'a söz konusu personel/personellerin/ortaklarının 24 aylık brüt maaşı tutarını hiçbir ihtara gerek olmadan derhal ve defaten cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu ihlal nedeniyle know-how kaybı, iş, MÜŞTERİ, kar kaybı da dahil olmak üzere PLATFORM’un uğrayacağı her türlü zararın tazminini talep hakkı cezai şartın ödenmesinden bağımsız olarak saklıdır.

 2. DELİL SÖZLEŞMESİ
  Taraflar, İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta PLATFORM’un defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta kayıtlarının mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının, whatsapp, email, sosyal medya, metin mesajı ve düzenlenen tutanakların geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını ve bu maddenin HMK 193.Maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 3. FESİH
  SÖZLEŞME'nin süresinin bitim tarihinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın SÖZLEŞME kendiliğinden sona erer. SÖZLEŞME süresinin bitiminde tarafların anlaşması halinde yeni SÖZLEŞME yapılır.

 4. MÜCBİR SEBEP
  Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, salgın hastalık, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. MÜŞTERİ’nin satışlarının azalması, ekonomik zorluk yaşaması, personellerinin işi bırakması, MÜŞTERİ’nin kendi iç işlerinde veya şirketinde meydana gelen sorunlar, gecikmeler, iş kaybı vb. gibi durumlar MÜŞTERİ’ye fesih hakkı vermez. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 1. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri telefon, adres ve E-mail adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi kabul ederler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut SMS, E-mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

 2. YÜRÜRLÜK
  İşbu SÖZLEŞME, 7 (yedi) sayfa ve 20 (yirmi) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak SÖZLEŞME maddesi 1.1 de belirtilen SÖZLEŞME TARİHİNDE, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca okunup (online ortamlar dahil), kabul edilmiş ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bize
Ulaş
İşinizde 1 Adım Öne Geçin

Bize Yazın Size Biz Ulaşalım

Goviva Yazılım’ın sunduğu hizmet veya ürünler ile ilgili sorularınız mı var? Bize yazın size biz ulaşalım